• Đông Phương Sài Gòn
  • Thiết kế Nội Ngoại Thất
  • Công Trình Công Cộng
  • Phong Thủy Xây Dựng
  • Kiến Trúc
  • www.dongphuongsaigon.com

Tạo hiệu quả trong thi công xây dựng công trình

 Bộ Xây dựng đang hoàn thiện Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC) thuộc các dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Hiện Dự thảo đang được xin ý kiến của các Bộ, ngành liên quan trước khi ban hành. Việc ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng EPC phải phù hợp với các quy định của pháp luật

Đảm bảo nguyên tắc an toàn và hiệu quả

Hợp đồng EPC là sự thoả thuận bằng văn bản được ký kết giữa chủ đầu tư hoặc đại diện đúng thẩm quyền của chủ đầu tư với nhà thầu để thực hiện toàn bộ các công việc của một dự án đầu tư xây dựng hoặc một gói thầu từ thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật, thi công xây dựng công trình đến vận hành đồng bộ và bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng. Trong đó, nguyên tắc áp dụng hợp đồng EPC được quy định đảm bảo an toàn, chất lượng công trình, tiến độ, mục tiêu và hiệu quả đầu tư. Khuyết khích việc áp dụng hợp đồngEPC đối với những dự án, gói thầu mà chủ đầu tư muốn tinh giảm bộ máy quản lý hoặc không đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý thực hiện dự án và những dự án, gói thầu đã được đầu tư xây dựng phổ biến, có phạm vi công việc, khối lượng và giá cả đã xác định rõ.

Nhà thầu được lựa chọn để ký kết, thực hiện hợp đồng EPC phải có đủ điều kiện về kinh nghiệm, năng lực hành nghề, năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình chuẩn bị, ký kết và thực hiện hợp đồng, khuyến khích nhà thầu đề xuất các sáng kiến, biện pháp hoặc vận dụng kinh nghiệm của mình để hoàn thành các công việc theo hợp đồng, bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ, mục tiêu, yêu cầu và nâng cao hiệu quả của dự án, gói thầu. Việc ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng EPC phải phù hợp với các quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng.

Thẩm định từ khâu lập hồ sơ mời thầu

Để ký kết hợp đồng EPC được hiệu quả, việc chuẩn bị và ký kết hợp đồng cần chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ khâu lập hồ sơ mời thầu. Dự thảo nêu rõ, hồ sơ mời thầu cần đơn giản, đầy đủ và rõ ràng để có thể xác định được phạm vi công việc theo hợp đồng, dự tính khối lượng công tác và vận dụng được các đơn giá thích hợp để lập hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất (gọi chung là hồ sơ dự thầu). Nội dung của tài liệu này cũng cần gợi mở những vấn đề mà nhà thầu có thể đưa ra các đề xuất sửa đổi ngay từ đầu như: tài liệu thiết kế trong hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư, dự kiến phạm vi thực hiện các công việc theo hợp đồng EPC và những nội dung cần thiết khác.

Trong trường hợp chủ đầu tư muốn giao thêm cho nhà thầu thực hiện công việc lập dự án đầu tư xây dựng thì nội dung hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư cần được bổ sung thêm các yêu cầu về lập dự án và hướng dẫn để làm các thủ tục có liên quan. Chủ đầu tư có thể tự lập hoặc thuê tư vấn để lập hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư và trong trường hợp thuê tư vấn để chuẩn bị tài liệu này thì tổ chức tư vấn có thể đồng thời là tư vấn giám sát quá trình thực hiện hợp đồngEPC. Hồ sơ mời thầu được lập theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Người phê duyệt hồ sơ mời thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự phù hợp của hồ sơ mời thầu với dự án đã được phê duyệt. Để ký kết hợp đồng nhà thầu EPC một cách hiệu quả thì chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Nhà thầu được lựa chọn phải có đủ năng lực hoạt động, năng lực hành nghề theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Cụ thể, nhà thầu có đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung công việc của dự án, gói thầu. Trường hợp nhà thầu liên danh thì phải có thỏa thuận liên danh, trong đó phải có một nhà thầu đại diện liên danh, đóng vai trò là nhà thầu đứng đầu liên danh, chịu trách nhiệm chung và phải có cam kết thực hiện công việc theo phân giao trách nhiệm giữa các nhà thầu, từng nhà thầu trong liên danh phải có đăng ký kinh doanh phù hợp với công việc được phân giao. Nhà thầu phải có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thực hiện công việc theo hợp đồng EPC như: có kinh nghiệm về kỹ thuật, có khả năng, kinh nghiệm làm nhà thầu xây dựng các dự án, gói thầu với yêu cầu kỹ thuật và quy mô tương đương. Trong cơ cấu tổ chức của nhà thầu có các đơn vị đầu mối về tư vấn thiết kế, gia công chế tạo, cung ứng vật tư, thiết bị và thi công xây dựng. Ngoài ra, nhà thầu có uy tín đối với các tổ chức cho vay vốn và có khả năng đáp ứng được các yêu cầu tài chính của dự án, gói thầu.

Việc thương thảo và ký kết hợp đồng EPC được căn cứ vào các yêu cầu

trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt hoặc văn bản chỉ định thầu của cấp có thẩm quyền. Trong quá trình thương thảo và thực hiện hợp đồng cần khuyến khích nhà thầu tiếp tục đề xuất thêm các sáng kiến, giải pháp để thống nhất một số nội dung trong thực hiện hợp đồng như: các yêu cầu chi tiết của chủ đầu tư, về tài liệu thiết kế và các vấn đề có liên quan khác. Thời gian tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng phải phù hợp với tiến độ chung và bảo đảm hiệu quả thực hiện dự án.

Tin Khác

Trang 1 / 1
Liên Hệ Chúng Tôi
Go Top